Čo je to ŠK AS?

Študentská komora Akademického senátu zastupuje študentov a ich záujmy vo vedení fakulty. Študentská komora má 9 členov, a tvorí jednu tretinu Akademického senátu fakulty.

Čo robíme?

  1. dohliadame na znenie smerníc a iných vnútorných predpisov upravujúcich výučbu a fungovanie fakulty a priamo sa zúčastňujeme na zmene platnej legislatívy
  2. odpovedáme na otázky študentov a komunikujeme v ich mene s vedením fakulty a pedagógmi
  3. prešetrujeme sťažnosti študentov
  4. koncipujeme projekty, ktoré majú za úlohu zlepšiť celkovú situáciu na fakulte (od jednoduchých podnetov typu nové smetné koše až po komplexné projekty ako propagácia FEI na stredných školách) a predkladáme ich v mene študentov vedeniu fakulty

Aktuálne zloženie celého senátu nájdete na fakultnom webe, zloženie ŠK AS nájdete stránke aktuálne zloženie ŠK AS.

Kontaktovať nášich členov môžete mailom, alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

 

Oficiálna stránka študentskej časti akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity